AKUT ORTA KULAK ENFEKSİYONU NEDİR?

AKUT ORTA KULAK ENFEKSİYONU NEDİR?
Akut orta kulak enfeksiyonu, orta kulak mukozasının irinli enfeksiyonudur. Sıklıkla bakteri nedenlidir ve etken orta kulağa nazofarenksten ulaĢır. Etken çoğunlukla Streptecoccus pneumonia, Moraxella catarrhalis ve 5 yaĢından küçük çocuklarda Haemophilus influenzae’dır. YaĢamın ilk iki yılında daha sık görülmektedir.
Tanı
Öykü, fizik inceleme ve özellikle kulak incelemesiyle konur.
Öykü
 ġiddetli kulak ağrısı
 Çocuklarda ağlama, huzursuzluk, ateĢ
 ĠĢitme azlığı
 Kulak akıntısı
 Kulaklarda çınlama ve dolgunluk
 BaĢ dönmesi
 GeçirilmiĢ ÜSYE
Fizik Ġnceleme Bulguları
 AteĢ
 Kulak incelemesi: Bastırmakla duyarlık, otoskopik incelemede kulak zarında kızarıklık, kalınlaĢma ve bombeleĢme görülebilir. ĠlerlemiĢ olgularda dıĢ kulak yolunda akıntı ve zarda perforasyon görülebilir.
Laboratuvar Bulguları
Kan, biyokimya ve mikrobiyoloji incelemeleri gerekmez.
Tedavi
Ġlaç Tedavisi
 Sık görülen olası etkenlere yönelik olarak antibiyotik kullanılır.

 Akut orta kulak enfeksiyonu Ģüphesi varken, buĢon nedeniyle kulak zarı görülemiyorsa kulak yıkanmamalıdır.
AKUT ORTA KULAK
ENFEKSĠYONU - 2012
BĠRĠNCĠ BASAMAĞA YÖNELĠK TANI VE TEDAVĠ REHBERĠ
TASLAK
6
Tablo: Akut orta kulak enfeksiyonunda ilaç tedavisi
Ağrı ve AteĢin Tedavisi
Parasetamol
EriĢkinlerde 500-1.000 mg/doz, ağızdan 3-4 doz/gün;
Çocuklarda 10 mg/kg/doz, ağızdan 4-6 doz/gün
Ġbuprofen
EriĢkinlerde 6-8 saat arayla 400-800 mg
Çocuklarda 5-10 mg/kg/doz, En çok 3,2 g/gün
Antibiyotik Tedavisi
Birinci seçenek
Tanısı kesin olmayan ve hafif olgular antibiyotik tedavisi verilmeksizin gözlenebilir.
Amoksisilin;
EriĢkinlerde 1,5-3,5 g/gün, ağızdan 3 doz/gün, 10 gün süreyle
Çocukta 40-45 mg/kg/gün, ağızdan
(dirençli pnömokok olasılığı, son bir ay içinde penisilin yapısında antibiyotik kullanımı, akut orta kulak enfeksiyonu öyküsü varsa: 80-90 mg/kg/gün, ağızdan) 3 doz/gün, 10 gün süreyle
Penisilin alerjisi varsa; ağızdan eritromisin ya da klaritromisin 10 gün, azitromisin 5 gün süreyle
Ġkinci seçenek
Amoksisilin-klavunat* ağızdan 10 gün süreyle
Ġkinci kuĢak sefalosporinler (sefuroksim aksetil, sefdinir) ağızdan10 gün süreyle
*Amoksisilin/klavunat oranı 7/1 olmalıdır.
Korunma
 Anne sütü ile beslenme akut orta kulak enfeksiyonu sıklığını azaltır.
 Evde ve taĢıtlarda sigara içilmemesi sağlanmalıdır.
 Süt çocuklarının yatarak beslenmemesi, beslenirken yaklaĢık 45 derecelik açıyla tutulması önerilir.
Ayırıcı Tanı
 Bebekte ağlamaya bağlı kulak zarı kızarıklığı
 Çene ya da diĢ kaynaklı ağrı (Fizik incelemede kulak zarı, kulak ağrısına karĢın normaldir)
 Ağız boĢluğu ve boğaz hastalıkları (Fizik incelemede kulak zarı, kulak ağrısına karĢın normaldir)
 DıĢ kulak yolu enfeksiyonu
 Kronik orta kulak enfeksiyonu TASLAK
7
ġema: Akut orta kulak enfeksiyonunda ayırıcı tanının yapılması
Ġzlem
Tedaviye baĢlandıktan 2-3 gün sonra kulak incelemesi yapılmalı, 3-4 hafta sonra da kulak zarı ve iĢitme yeniden değerlendirilmelidir.
Komplikasyonlar
Kronik orta kulak enfeksiyonu, akut mastoid enfeksiyonu, yüz felci, periost altı apse, menenjit ve beyin apsesi gibi kafa içi komplikasyonlar geliĢebilir.
ÖYKÜ: Kulak ağrısı, huzursuzluk, ateĢ, kulak akıntısı, geçirilmiĢ ÜSYE, azalmıĢ iĢitme
FĠZĠK ĠNCELEME
Kulak zarında kızarıklık, bombeleĢme, irinli-sulu (seropürülan) akıntı, perforasyon
Akut orta kulak enfeksiyonu olasılığı düĢüktür, baĢka tanı düĢünülmelidir. Antibiyotik verilmez. Gerekirse sevk edilir.
HAYIR
Akut orta kulak enfeksiyonu
1.Seçenek antibiyotik tedavisi ( tanısı kesin olmayan ve hafif olgular 48-72 saat antibiyotik tedavisi verilmeksizin gözlenebilir) ağrı kesici ve ilaç dıĢı tedavi verilebilir.
48-72 Saat
Komplikasyon geliĢmiĢse sevk et.
Akut orta kulak enfeksiyonu sürüyor
2.Seçenek antibiyotik verilir.
Düzelme
3-4 hafta sonra yeniden değerlendirme
48-72 saat
EVET
Akut orta kulak enfeksiyonu sürüyor ya da komplikasyon geliĢmiĢse sevk et.
ORJİNAL METİN İÇİN Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri 2012 http://tusak.gov.tr/bbyttr2012.pdf