MHRS YÖNERGESİ

MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde Merkezi Randevu Projesi çerçevesinde verilecek muayene randevu hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu
d) Hastane: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkez ve hastanelerini,
e) HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemini
f) MHRS: Merkezi Hastane Randevu Sistemini ve projesini,
g) MHRS Sorumlusu: İllerde il sağlık müdürünü, Kamu Hastane Birliklerinde genel sekreteri, hastanelerde başhekimi,
h) MHRS İl Koordinatörü: MHRS Sorumlusuna bağlı görev yapan tercihen hekim personeli
i) MHRS Hastane Koordinatörü: MHRS Sorumlusuna bağlı görev yapan tercihen hekim personeli,
j) Hekim çalışma cetveli: Bir hekimin mesaisinin tüm zaman dilimlerini ihtiva eden çalışma programını,
ifade eder.