mhrs Hekim Çalışma Cetvelleri iŞLEYİŞ

mhrs Hekim Çalışma Cetvelleri iŞLEYİŞ
MHRS YÖNERGESİ EK 2: Hastane İşleyişi
Hekim Çalışma Cetvelleri
Tanım:
Bir hekimin mesaisinin tüm zaman dilimlerini ihtiva eden çalışma programıdır.
Kriterler:
Hekim çalışma cetveli; vatandaşın en erken 1 (bir) gün, en geç 30 (otuz) gün sonrasına randevu almasına olanak sağlayacak şekilde planlanır.
Hekim çalışma cetvelleri planlanırken bir hekimin poliklinik sayısının en az yarısı MHRS’ ye ayrılır. Hizmet gereklerince bu oran Bakanlık tarafından değiştirilebilir. Hekimin herhangi bir nedenle randevulu hasta kabul edemediği zaman dilimleri cetvellerde gösterilir.
Muayene hizmeti vermeyen hekimlerin çalışma cetvelleri de MHRS’ ye aşağıda belirtilen sebeplerden biri belirtilerek girilir;
1. Vizit ve yatan hasta işlemleri
2. Kurumlarınca kabul edilen eğitim faaliyetleri
3. Hastane içi görevler (Sağlık kurulu, konsey toplantısı, satın alma vb)
4. Yetkili makamlarca yapılan Hastane dışı görevlendirmeler
5. Ameliyat
6. Yıllık izin, mazeret izni
7. Hastalık izni
8. Yemek arası
9. Kurumlarınca kabul edilen kongre izni
10. Nöbet ertesi izin
11. Laboratuvar ve tanı hizmetleri
12. Kurumlarınca kabul edilebilir diğer durumlar
Birim zaman içinde verilebilecek randevu süre ve sayısı Bakanlık tarafından belirlenir.
Hekim çalışma cetvelinin geçici kapatılması:
Hekimin açık olan çalışma cetveli acil vaka, acil ameliyat, hastalık izni, yakın vefatı, öngörülemeyen hastane dışı görevlendirmeler, kaza ve kurumlarınca kabul edilebilir mazeret nedeni ile geçici olarak kapatılabilir. Bu durumlarda aşağıdaki şekilde hareket edilir;
1. Randevu günü gelişen anlık mecburiyet: MHRS hastane koordinatörü ve ilgili ekibi tafafından hastaya gerekli bilgilendirme yapılarak hastanın tercihine göre muayene olması ya da yeni randevu alması sağlanır.
2. Randevu saatine 48 saatten az kala gelişen mecburiyetler: Hastane MHRS Koordinatörü hekimin mazereti ile ilgili kendi görüşünü de ekleyerek talebi Bakanlığa sistem üzerinden bildiri. Bakanlığın onayı ile hekim çalışma cetveli geçici olarak kapatılır. Çağrı merkezi hastaları arayarak bilgilendirir ve tercihlerine göre yeniden randevusu verilir.
EK 2: Hastane İşleyişi - 2 -
3. Randevu saatine 48 saatten fazla zaman var iken gelişen mecburiyetler: Hastane MHRS Koordinatörü tarafından sisteme mazeret gerekçesi bildirerek hekim çalışma cetvelini geçici olarak kapatır. Çağrı merkezi hastaları arayarak bilgilendirir ve tercihlerine göre yeniden randevusu verilir.
Cetvel İptali:
Hekim çalışma cetvelleri, en yakın randevulu hastaya 72 saatten uzun süre kalmak şartı ile aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:
1. Hekimin hastane dışında uzun süreli görevlendirilmesi
2. Hastane ile ilişiğinin kesilmesi
3. Diğer mücbir sebep (açıklamalı)